VSP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI www.auto-klic24.cz

Obchodní název: Zoneta Kft.
Sídlo: 3530 Miskolc, ul. Melinda č. 2. 1/3.
DIČ: 23877519-2-05
IČO: 0509023897

Evidující úřad: Obchodní Soud Miškovec
E-mail: 
info@auto-klic24.cz

(dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jeho internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách  www.auto-klic24.cz (dále jen „Stránky“).

I.                   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Kupující realizací objednávky akceptuje tyto VOP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 

 

II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

 2.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím stránek www.auto-klic24.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy o koupi zboží (dále také „Smlouva“) jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po vložení požadovaného zboží do tzv. košíku a zadání všech kontaktních údajů Kupující objednávku odešle/potvrdí.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky na zaslání zboží na adresu uvedenou Kupujícím toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V případě objednávky zboží k vyzvednutí na provozovně Prodávajícího je objednávka potvrzena poté, jakmile je zboží připraveno k vyzvednutí. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.4 Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

2.5 Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že Kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí.

2.6 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude Kupujícím dodávat: bezvadné Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

- dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,

- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

 

III. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

3.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené Kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v České republice. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou Kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

3.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři nebo výdejní místo Zásilkovně.

3.3 Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

 

IV.  CENA

4.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné, avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

4.2 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti platby dobírkou, nebo uhrazením Prodávajícímu v případě vyzvednutí zboží na provozovně Prodávajícího.

4.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží.

 

V. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

 

VI. ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

6.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

 

Dodání na výdejní místo Zásilkovně - platba kartou: 79 CZK / balík

Dodání na dobírku: 89 EUR / balík

Kurýr, platba s bankovní kartou: 115 CZK / balík

Kurýr na dobírku: 129 CZK / balík

 

6.2 V případě platby platební kartou se platba realizuje prostřednictvím bezplatné platební brány Barion.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

7.1 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

7.2 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).

7.3 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

7.4 V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je Kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno.

7.5 Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, bankovním převodem na číslo účtu, které uvede Kupující při odstoupení od Smlouvy. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.6 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.7 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá.

7.8 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

 

 VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu Kupujícími při koupi Zboží a Kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností.

8.2 Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

8.3 Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

8.4 K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

8.5 V případě, že má Kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@auto-klic24.cz

8.6 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího (na e-mailové adrese: info@auto-klic24.cz) zejména v následujících případech:

(i) jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

(ii)  jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

(iii) jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

(iv) chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,

8.7 WWW.AUTO-KLIC24.CZ. jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb.

8.8 Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

8.9 Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 9.1 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně VOP, platí VOP již v aktuálním znění.

9.2 V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto VOP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu Kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se Kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

9.3 Prodávající je oprávněn tyto VOP dle svého uvážení měnit s tím, že změna VOP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny VOP v aktuálním znění.

 

VOP platné od 27.03.2019.
Barion fizetés